Skip to form

City of Auburn LogoPeba Ablikajon eo an Jāān in Jibañ kin Ejjā Joñan ñan Jukjukinbed

Burokraam in Jibañ Jikin Jokwe ko (Neighborhood Program) an City of Auburn emaron lelok Jāān in Jibañ kin Ejjā Joñan ñan Jukjukinbed ñan kōmman im jibañ an City of Auburn im kumi im doulul ko ilo jukjukinbed jerbal ibben doon ñan kōmman burojeek ko rej jino jen armij ro rej jokwe ilo jukjukinbed eo. Ñan tibdikin melele ko relablok kin burokraam eo lale jikin melele eo amim online ilo auburnwa.gov/matchinggrants. 

Ñe kwe ak bar juon armij ilo jukjukinbed eo am aikuj jibañ kanne ablikajon eo ilo bar juon kajin oktak jen Kajin Belle, jouj im kebaak kim ñan am jibañ ko ikijen ukok.

Ñan kajitōk ak lelok juon ablikajon ñan Jāān in Jibañ kin Ejjā Joñan kebaak:
Chris Lovings
Rikōlaajrak eo an Burokraam in Jibañ Jikin Jokwe ko
25 W Main St 
Auburn, WA 98001
clovings@auburnwa.gov
253-876-1988

Atorej eo an Rikōlaajrak eo an Burojeek

Atorej eo an Rikōlaajrak eo an Burojeek

Burojeek

Ilo am lomnak, ta kõtōbar ko laajrak rekkar ñan burojeek eo am:

Ta buñten ko kwōj kōmmane, bebe in kōmmane, im ekoba aoleb armij ro rej jokwe ak bejnej ilo jikin eo am?

Burojeek eo ej ke aikuj an woñmaanlok aer kejbarok im kōmmane bwe enjab jorrāān?

Bajet eo an Burojeek

Ewi wāween am bebe in kadedelok am lelok ejjā joñan wonnen eo ej mennin aikuj?

Peba in jerbal eo kin Tibdikin Bajet eo Emōj Bebe/Kātmāne
PDF:  Marshallese 

Ñan kajitōk ak lelok juon ablikajon ñan Jāān in Jibañ kin Ejjā Joñan kebaak:
​Chris Lovings
clovings@auburnwa.gov
253-876-1988

Peba in jerbal eo kin Tibdikin Bajet eo Emōj Bebe/Kātmāne:

Click Here to Upload

Peba in Lelok Jibañ im Jibañ:
PDF:  Marshallese 

Ñan kajitōk ak lelok juon ablikajon ñan Jāān in Jibañ kin Ejjā Joñan kebaak:
​Chris Lovings
clovings@auburnwa.gov
253-876-1988

Peba in Lelok Jibañ im Jibañ:

Click Here to Upload

Aer ḷọk wōt kein: (250MB oraer)

Click Here to Upload